Donderdag ZaZen

 
Voorjaar 2021.
Dit gedicht is een paar weken lang het thema bij het zitten.
 
De acupunctuurnaald van Zazen Hongzhi (J)
(vertaling Ad van Dun) 

Het wezenlijk functioneren van alle boeddha's,
het functionele wezen van alle stamhouders,
is weten zonder iets aan te raken
en verhelderen zonder objecten te ontmoeten.
Weten zonder iets aan te raken
is een van nature subtiele kennis.
Verhelderen zonder objecten te ontmoeten
is een van nature wonderbaarlijk verlichten
Het van nature subtiele kennen
heeft zich nooit beziggehouden met dualistisch denken.
Het van nature wonderbaarlijk verlichten
heeft nooit de geringste identificatie vertoond.
Nooit bezig zijn met dualistisch denken
is een weten dat zeldzaam is en zonder weerga.
Nooit de geringste identificatie vertonen
is een verlichten dat volledig is en zonder gemis.
Het water is helder tot op de bodem,
vissen zwemmen loom voorbij.
De lucht is eindeloos uitgestrekt,
vogels verdwijnen in de verte. 
 
ZAZENSHIN, The acupuncture needle of Zazen
(which neither tonifies nor disperses) 

The fundamental activity of all Buddhas
The active foundation of all Ancestors
Is knowing things – but not through contact
And illuminating conditions -but not through contrast. 
The knowing that is not through contact
Is a subtle natural knowing,
The illumination not through contrast
Is a wondrous natural illumination. 
This subtle natural knowing
Has ever been without discriminating thinking,
This wondrous natural illumination
Has never shown the slightest appearance. 
This knowing without discriminative thinking
Is a wondrous unparalleled knowing,
This clarifying without the slightest appearanceIs
an understanding without any ‘understanding’. 
The water is clear right to the bottom,
Fish have yet to appear;
The sky is vast without end,
Birds have flown far out of sight.


Donderdag avond. 200416.
     'Nooit bezig zijn met dualistisch denken'
     'is een weten dat zeldzaam is en zonder weerga.'
Niet bezig zijn met dualistisch denken ,is een bijzondere opgave,
als er van regeringswege een sterke saamhorigheid wordt gevraagd,om binnen te blijven.niet naar buiten dus.
Binnen en buiten, hoe dualistisch is dat?
De onderstaande formulering kwam bij me op:
Het thuis-zitten, in je huis opgesloten worden door de omstandigheden,
Is geen terugtrekken uit de wereld.
Het is een actief handelen in de zin van Boeddha-practice, Boeddha-beoefening.
Het één zijn met de omstandigheid van het Hier-en-Nu.
Zit in stilte als een actief heilzaam middel in dit moment.
hopelijk is zazen in lock-down zo een grenzeloze ervaring. 
 
     'This knowing without discriminating thinking'
     'Is a wondrous unparalleled knowing,'
Not thinking in dual positions,is a special practice,
if strong solidarity is required by the government,to stay at home and not going outside.
Inside our home and outside in the difficult world, what a dual statement.
The next idea came to me to enter this question:               
Sitting at home, imprisoned by the circumstances,
Is not withdrawal from the world.
It is active acting in the meaning of Buddha-practice.
Being One with the circumstances of the Here and Now.
Sit silent as being an active skilful mean in this moment.
 I wish you a zazen in lockdown as a boundless experience.