Samadhi van Zelf-vervullende Activiteit

 

Thema Najaar 2020:
Dogen: Zazen is de beoefening van Zelf-vervullende Activiteit.
 
Deel 1. 3 September 2020
Zazen is een activiteit.
Gevestigd op je kussen, alert de rug gestrekt, het hoofd hoog.
Schouders, armen, borst en ingewanden ontspannen.
De aandacht in hara, iets onder je navel.
Vertrouw op de zelf regulerende activiteit
die zo ongehinderd plaatsvindt. 
 
Deel 2. 10 September 2020
Zittend hier en nu,
Op je kussen op dit moment.
Ontspannen en stil.
Een stap terug uit het actieve bestaan.
Geen re-ageren meer. 
Er ontstaat de positie waarin de werkzaamheid van jezelf beschouwd kan worden.
De waarnemer: kalm, alert, helder, onberoerd.
Wat neem je in deze positie allemaal waar?
Wat zie, hoor, proef, voel je, wat wordt je gewaar 
en hoe vormen je gedachten zich? 
Dit waarnemen is nog voor het oordelen en indelen.
Onderzoek dit waarnemen grondig.
 
Deel 3. 200917   
De zelf-vervullende activiteit.

Het ademhalen is een zelf-vervullende activiteit.
1 - Ademhalen gaat zijn eigen gang
2 – Ademhalen past zich aan aan andere activiteiten die we doen.                Sporten en slapen.
3 - Het ik kan spelen met ademhalen.
Bijvoorbeeld:  oefeningen met ritmisch diep in en uitademen,
Of de Adem inhouden. 

Zo ook onze gedachten.
Ze blijven komen (hier maken we ons soms druk over)
en gaan (dat hebben we dan niet door).
1 – Gedachten hebben hun eigen ritme en intensiteit.
2 – Gedachten reageren op omstandigheden,
Je wordt voortdurend getriggerd.
3 - Je kunt met je gedachten spelen.
Bijvoorbeeld: 1-puntige concentratie of doordenken op wat er in je opkomt. 

Zie je de overeenkomst tussen ademhalen en denken?
Zie je hoe je anders reageert op ademhalen en denken?
Hoe soepel ga je om met je ademhalen.
Kun je het denken ook zo soepel hanteren? 
Onderzoek dit grondig met woordeloos waarnemen
van de activiteit van ademhalen en denken.

 
Theme Fall 2020.
Dogen: Zazen is the practice of Self-fulfilling Activity.
 
Part 1. 3 September 2020
Zazen is an activity.
Just sitting on your cushion, alert with straight back, head high.
Shoulders, arms, chest and intestines relaxed.
The attention in hara, slightly below your navel.
Rely on the self-regulating activity
which than takes place unhindered.
 
Part 2. 10 September 2020
Sitting here and now,
On your pillow right this moment.
Relaxed and quiet.
A step back from active existence.
No more re-acting. 
The position arises in which the activity of yourself can be considered.
The observer: calm, alert, clear, unmoved.
What do you perceive in this position?
What do you see, hear, taste, feel, what do you become aware
and how do your thoughts form? 
This perceiving is still for judging and classifying.
Examine this observation thoroughly.
 
Part 3. 17 September 2020
The self-fulfilling activity.

Breathing is a self-fulfilling activity.
1 - Breathing goes its own way
2 - Breathing adapts to other activities we do
Exercise and sleep.
3 - The I can play with breathing.
For example: exercises with rhythmic deep breathing in and out,
Or hold the breath. 
 
So are our thoughts.
They keep coming (this is what we worry about sometimes)
and go (we don't realize that anymore).
1 - Thoughts have their own rhythm and intensity.
2 - Thoughts respond to circumstances,
You are constantly triggered.
3 - You can play with your thoughts.
For example: 1-point concentrationor think through what comes to mind. 

Do you see the similarity between breathing and thinking?
Do you see how you react differently to breathing and thinking?
How smoothly do you handle your breathing.
Can you also handle thinking so smoothly? 
Investigate this thoroughly by wordless observation
of the activity of breathing and thinking.